Privacy

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk en Leren bij Roozen gaat dan ook zorgvuldig om met uw gegevens Op deze pagina kunt u lezen welke gegevens ik verzamel, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe lang deze worden bewaard. Q.      Welke gegevens worden verzameld?

Als u contact opneemt via mail, contactformulier, telefoon of app zullen de contactgegevens worden vastgelegd.

Indien u een dienst afneemt, worden naam, adres en telefoonnummer en/of mailadres geregistreerd.

Bij remedial teaching wordt daarnaast een dossier aangelegd met daarin onderzoeksgegevens, logboek van de sessies, handelingsplan en verslagen van overleggen.

Er worden geen gegevens vastgelegd bij bezoek aan de website die terug te voeren zijn naar een persoon.Q.      Waarom worden mijn gegevens vastgelegd?

Contactgegevens, zoals telefoonnummer of mailadres worden gebruikt om uw verzoek om informatie op een correcte manier te kunnen afhandelen.

Naam, adres en telefoonnummer/ mailadres worden vastgelegd als een dienst wordt afgenomen ten behoeve van de facturering. De financiële administratie voldoet aan de eisen van de belastingdienst en bevat uitsluitend gegevens die hiervoor noodzakelijk zijn, zoals genoemde NAW-gegevens, maar ook data van gevolgde lessen, de lesduur en de lesprijs en het soort les.

Het dossier voor remedial teaching is van belang om na te gaan of de ingezette interventies voldoende effect opleveren.


Er zijn bewerkersovereenkomsten afgesloten met leveranciers van gebruikte programma's. Whatsapp of sms wordt gebruikt om afspraken te maken over lestijden en eventuele wijzigingen daarin. Het is ook mogelijk dit desgewenst telefonisch door te geven.Q.      Worden mijn gegevens doorgegeven aan derden?

De door Leren bij Roozen verzamelde gegevens worden niet doorgegeven of besproken met derden, tenzij na schriftelijke toestemming. Het kan nodig zijn voor een goede begeleiding van het kind om met school afspraken te maken en de aanpak af te stemmen. Bij een remedial teaching traject zijn meestal meerdere partijen betrokken, zoals school, leerling, ouders, rt'er en eventueel externe onderzoeker. Overleg en uitwisseling van gegevens is nodig om tot een gezamenlijke aanpak te komen. Alleen die gegevens worden, na uw toestemming, gedeeld die noodzakelijk zijn om dit doel te bereiken.Q.      Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens ten behoeve van de administratie (belasting) worden 7 jaar bewaard.

Contactgegevens worden verwijderd als er geen gebruik meer wordt gemaakt van de dienst of als er geen dienst afgenomen gaat worden.

Dossiers worden 1 jaar na afloop van het rt-traject vernietigd. Deze bewaartermijn wordt gehanteerd om te voorkomen dat gegevens verloren zijn gegaan terwijl na verloop van tijd blijkt dat een vervolg van het trajct noodzakelijk of gewenst is.Q.      Welke rechten heb ik?

  • Inzage, rectificatie en wissing: U heeft het recht te weten welke persoonsgegevens Leren bij Roozen van u verwerkt en u mag verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.
  • Beperking van de verwerking: U heeft het recht om Leren bij Roozen te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Recht op bezwaar: U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u bezwaar maakt, zullen uw gegevens niet meer gebruikt worden.
  • Gegevensoverdraagbaarheid: U heeft het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen, zodat u deze gegevens aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u toestemming had gegeven deze gegevens te verwerken en deze verwerking geautomatiseerd is gedaan.
  • Toestemming intrekken: Wanneer u toestemming hebt gegeven gegevens voor een bepaald doel te verzamelen en te bewerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.
  • Klachten: als u klachten heeft hoe leren bij Roozen met uw privacy omgaat, kunt u deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten, volstaan een mail naar info@lerenbijroozen.nl.


Q.      Zijn mijn gegevens veilig?

Leren bij Roozen heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw kostbare persoonsgegevens te beveiligen., conform de wet AVG.

copyright © 2009-2019 Linda Roozen. All rights reserved.

Leren bij Roozen

St Sebastianusstraat 1

5373 AC Herpen

info@lerenbijroozen.nl

06-12040215

0486-411058

KvK 17269290

BTW NL001743218B85